facebook tracking
Urasivu

Verkostoidu kanssamme

Oletko jo verkostoitunut? Kirjaudu sisään.

Mikä sinua kiinnostaa eniten?

Mikä sopii parhaiten sinulle?

Verkostoidu kanssamme

tai
Tarkoititko @

TIETOSUOJASELOSTE
Laadittu 1.10.2018, päivitetty 30.1.2019

1. Rekisterinpitäjä    
Kuntien Tiera Oy, 2362180-3
Tammasaarenkatu 1, 00180 Helsinki
Puh. 020 734 7777
info@tiera.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa    
Henkilöstöpäällikkö Jarkko Sanisalo
Tammasaarenkatu 1, 00180 Helsinki
rekry@tiera.fi

3. Rekisterin nimi    
Kuntien Tiera Oy:n työnhakijarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus    
Työhakemusrekisterin tarkoitus on vastaanottaa, käsitellä ja säilyttää Kuntien Tiera Oy:sta työnantajana kiinnostuneiden työnhakijoiden työpaikkahakemuksia. Hakija voi osoittaa hakemuksen haluamaansa työtehtävään tai jättää avoimen hakemuksen (verkoistoitua). Henkilöstöhallinnon henkilöt voivat myös yhdistää hakemuksen mahdolliseen muuhun sopivaan työtehtävään.

Hakijatietoja säilytetään aina luottamuksellisesti, eikä hakijoiden antamia hakemustietoja luovuteta rekrytointiprosessin ulkopuolelle. Luottamuksellisuus tarkoittaa, että hakijatiedot ovat vain niiden henkilöiden saatavilla, jotka ovat näiden tietojen käyttöön oikeutettuja (henkilöstöhallinto ja rekrytointeja käsittelevät esimiehet).

5. Henkilötietojen säilytysaika   
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin niiden käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista, ainoastaan mikäli rekisteröidyltä on saatu suostumus henkilötietojen säilyttämiseen ja käyttämiseen myös myöhemmissä rekrytointiprosesseissa. Tällöin tietoja voidaan lähtökohtaisesti käyttää yhden (1) vuoden ajan rekrytointiprosesseissa. Tiedot tuhotaan kahden (2) vuoden kuluessa.  Mikäli työnhakijasta tulee työntekijämme, säilytämme hänen työnhakijana antamiaan ja työnhakuun liittyviä tietoja osana hänen henkilöstöprofiiliaan työntekijöidemme tietoja koskevan rekisteriselosteen mukaisesti

6. Rekisterin tietosisältö    
Työnhakijan itse hakemuksessa (tai verkostoitumisessa) ja sen liitteissä antamat tiedot sekä Tieran kirjaamat lisätiedot rekrytointiprosessin aikana.

Rekisteri voi sisältää seuraavia rekrytointiprosessin ja työtehtävän kannalta tarpeellisia henkilötietoja työnhakijasta:

Perustiedot kuten nimi, syntymäaika, sukupuoli, äidinkieli , käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, salasana sekä yhteystiedot kuten yksityinen sähköpostiosoite, yksityinen puhelinnumero, osoitetiedot.

Työnhakijan hakemaan työtehtävään liittyvät tiedot kuten tiedot työsuhteen muodosta ja laadusta sekä tiedot työnhakuprosessissa nimetystä vastuuhenkilöstä. Tarkemmat tiedot ilmenevät työnhakuilmoituksesta;

Työnhakijan työnhakuprosessin yhteydessä rekisterinpitäjälle antamat muut tiedot itsestään, taustastaan ym. kuten valokuva, opiskelu- ja muut koulutukseen liittyvät tiedot, ammatti, työhistoriaa koskevat tiedot (kuten työnantajat, työsuhteen alkamisajat ja kestot sekä työtehtävien laatu), kielitaito, muu erityisosaaminen, kuvaus henkilökohtaisista ominaisuuksista, erilaiset todistukset ja arvioinnit sekä viittaukset Internetistä löytyviin portfolioihin, profiileihin tai muihin lähteisiin sekä referenssit

Työnhakijan rekrytointiprosessin etenemistä koskevat tiedot kuten tiedot tulossa olevasta jatkohaastattelusta tai rekrytointiprosessin keskeytymisestä

Tieran rekrytointiprosessin ja ulkoisten sidosryhmien tuottamat tiedot, kuten haastatteluun sekä testeihin liittyvät tiedot

Mahdolliset muut tiedot, jotka työnhakija itse on vapaaehtoisesti antanut työnhakuprosessin yhteydessä tai rekisterinpitäjän erikseen rekisteröidyn suostumuksella keräämät tiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet    
Rekisteriin tallennettavien tietojen ensisijainen tietolähde on työnhakija itse. Jättämällä työhakemuksen ja käyttämällä Facebook- tai LinkedIn-tunnistautumista työnhakija antaa luvan kerätä tietojaan hänen julkisesta profiilista ns. julkisten tietojen osalta.

Lisäksi tiedot koostuvat työhönottoprosessissa tallennetuista tiedoista, joiden lähteenä voivat olla kaikki rekrytointiprosessiin osallistuvat tahot, mukaan lukien rekrytointikonsultit. Muita tietolähteitä käytetään laissa säädetyissä rajoissa. Käytämme tarvittaessa myös rekrytointikonsultteja tietolähteenä.

8. Tietojen säännön mukaiset luovutukset
Rekrytointitiedot ovat vain Tieran sisäiseen käyttöön. Rekisteriin tallennettuja työnhakijoita koskevia henkilötietoja luovutetaan työnhakijan antaman suostumuksen perusteella Tieran sisällä rekrytointeja hoitaville henkilöille.

Luovutamme henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla tahoille, joilla on lakiin, ja/tai sopimukseen perustuva oikeus saada rekisteristä tietoja. Voimme luovuttaa tietoja myös muihin tarkoituksiin Suomen lain mukaisesti.

Emme luovuta rekisterin tietoja muille kuin edellä mainituille ulkopuolisille tahoille, ellei tietojen luovuttamiseen ole erikseen pyydetty ja saatu rekisteröidyn suostumusta.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle    
Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n/ETA:n ulkopuolelle, mikäli hakija on hakenut työtehtävää EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Olemme huolehtineet siirtoon liittyvistä asianmukaisista suojatoimista ja käytämme EU:n hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Pääsääntöisesti manuaalista aineistoa ei käsitellä. Rekrytointiprosessin päätyttyä tarpeettomat tulostetut kappaleet tuhotaan, viimeistään kuitenkin kuuden (6) kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu käyttäjätunnuksella, salasanalla, palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla. Rekisteri säilytetään teknisen ylläpitäjän suojatuilla palvelimilla, ja sähköinen yhteys on suojattu. Tietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia saamistaan tiedoista. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

11. Tarkastusoikeus
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa henkilötietorekisteriin talletetut tietonsa.

Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 mainitulle rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 mainitulle rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Täyttämällä työhakemuksen työnhakija hyväksyy tietojen tallennuksen ja niiden käytön.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja.

Ilmoitus kiellosta tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 mainitulle rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.

Kuntien Tiera Oy voi omasta aloitteestaan poistaa puutteellisin tiedoin varustettuja työpaikkahakemuksia.

Tarkista sähköpostisi

Päästäksesi kirjautumaan Connect-sivulle tulee sinun vahvistaa sähköposti, jonka olemme lähettäneet sinulle.